Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pracovní skupina WP 29, která byla zřízena podle čl. 29 směrnice 95/46/ES a jejímž úkolem je implementace Nařízení do národních legislativ, vypracovala metodická vodítka k pověřencům pro ochranu osobních údajů. Zde vám nabízím nejdůležitější východiska, která pracovní skupina WP 29 nabízí.

Pověřenec - základní charakteristiky

 • Pomoc při dosahování právní shody uplatněním nástrojů pro zajištění odpovědnosti
 • Prostředníci mezi zainteresovanými stranami.
 • Je jmenován pro veškeré operace zpracovávané správcem nebo zpracovatelem
 • Může být jmenován pro více organizací .
 • Musí být jmenován na základě svých profesních kvalit. Měl by být vybrán pečlivě a s náležitým zvážením specifických otázek ochrany dat, které organizace řeší. Podstatné jsou znalosti a vědomosti z oblasti národního a evropského práva. Užitečná je znalost chodu organizace, kde pověřenec působí. Měl by mít také dobrou znalost prováděných operací zpracování, stejně jako používaných IT systémů. V případě orgánů veřejné moci nebo veřejného subjektu by pověřenec měl dobře znát také administrativní pravidla a postupy dané organizace.
 • Měl by mít vysokou úroveň profesionální etiky a být nezávislý.
 • Musí být dostupný jak pro organizace, jimiž je jmenován, tak pro subjekty údajů a pro dozorový orgán.
 • Nesmí být ve střetu zájmů.
 • V souvislosti s plněním svých úkolů je vázán tajemstvím nebo důvěrností.
 • Údaje o něm musí být zveřejněny.
 • Musí být zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů.
 • Musí mít zajištěny nezbytné zdroje pro svou činnost.
 • Jeho smlouva musí být stabilní, nesmí být propuštěn v souvislosti s výkonem funkce pověřence.

Pověřenec - úkoly

 • monitorování souladu s Obecným nařízením - shromažďování informací, analýza a prověřování právního souladu, informace, poradenství a doporučení správci nebo zpracovateli;
 • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů;
 • spolupráce s dozorovým úřadem, kontaktní místo;
 • vedení záznamů o činnostech zpracování.

Správce a zpracovatel - povinnosti

 • pokud je správcem osobních dat orgán veřejné moci, musí jmenovat pověřence povinně vždy;
 • musí zajistit a být schopni doložit, že zpracování je prováděno v souladu s Nařízením;
 • vytváří podmínky pro plnění pověřencových úkolů;
 • nařízení se vztahuje i na správce a zpracovatele, kteří nejsou přímo orgány veřejné moci, ale zajišťují poskytování služeb ve veřejném zájmu (dodávky vody, energií, veřejné bydlení atp.), jmenování pověřence se doporučuje;
 • má povinnost zveřejnit kontaktní údaje pověřence;
 • má povinnost sdělit kontaktní údaje pověřence příslušnému dozorovému orgánu;
 • musí včas zapojovat pověřence do všech záležitostí, týkající se zpracování osobních údajů.